Публічний договір та Політика конфіденційності

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічним договором (далі – Договір). Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником
У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, дії визначені в п. 1.5. цього Договору є акцептом цього Договору, що прирівнюється до укладення публічного договору на умовах викладених нижче
Фізична особа-підприємець Тетерук Марина Андріївна, що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських громадських формувань (дата запису: 01.07.2021, номер запису: 2010350000000009348 реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3496413466, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам, або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

1. Визначення термінів

1.1. Матеріали – консультації, інструкції, лекції, промови, зображення, аудіозаписи, відеоролики, презентації та/або інші матеріали, що містять інформаційний характер, які створені Виконавцем, або права на які передано Виконавцеві
1.2. Сайт – вебсторінка, доступна в мережі Інтернет та сторінки в соціальних мережах на яких розміщується інформація щодо умов надання Послуг за цим Договором, зокрема, але не виключно:
https://welaw.com.ua
https://www.instagram.com/welaw_ua/
https://www.instagram.com/teteruk.law/
https://www.facebook.com/teteruk.law/?locale=hi_IN
1.3. Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена на Сайті та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, щодо приєднання до Публічного договору про надання юридичних та інших інформаційних послуг
1.4. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована
1.5. Послуги – одна або декілька юридичних послуг та/або інших інформаційних послуг, які надаються Виконавцем, та умови надання яких зазначені на Сайті та в цьому Договорі
1.6. Інформаційні послуги -  послуги з надання доступу до Матеріалів
1.7. Юридичні послуги – послуги з надання юридичних консультацій в усній та письмовій формах, складання документів (договори, акти, рахунки, позови, заперечення, відзиви, клопотання інструкції, тощо), реєстрації ТОВ, ФОП, авторських прав та торгових марок тощо. Конкретний вид та обсяг Юридичних послуг визначається за завданнями Замовника, які погоджуються між Сторонами в усній чи письмовій формі, або шляхом обрання Замовником конкретної послуги на Сайті та її повної оплати
1.8. Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами
1.9. Замовник – будь-яка фізична особа, яка досягла 18-річного віку, або юридична особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких Послуг, надав свої персональні дані і згоду на їх обробку, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем
1.10. Виконавець - фізична особа – підприємець, адвокат Тетерук Марина Андріївна
1.11. Бриф – це анкета, яка заповнюється Замовником та містить опис всіх завданнь, вимог та даних, які потрібні для Виконавця, з метою надання якісних послуг
1.12. Платформа – закритий чат та/або канал в додатку Telegram до якого Замовник отримує доступ за допомогою персонального посилання після оплати Послуг Виконавця та в якому розміщуються Матеріали для надання інших інформаційних послуги за цим Договором. Для надання послуг Виконавець надаватиме доступ через Google Диск
1.13. Вартість послуг – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання Послуг за цим Договором для Замовника та повідомляється на Сайті чи в особистому листуванні із Замовником.

2. Предмет договору та загальні положення

2.1. На підставі та умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику послуги, зокрема, але не виключно такі:
2.1.1. Юридичні послуги:
2.1.1.1. Консультування - надання інформаційних роз’яснень, щодо застосування норм законодавства в усній або письмовій формі, шляхом використання програм відеозв’язку або застосування інших засобів електронного зв’язку або онлайн месенджерів
2.1.1.2. Розробка документів – підготовка проектів договорів, актів, рахунків, позовних заяв, відзивів, заперечень, інструкції та інших документів
2.1.1.3. Реєстрація ФОП та/або ТОВ - комплекс дій з підготовки докуменів на проведення реєстраційної дії та отримання документів за підсумками реєстрації (виписки, витяги)
2.1.1.4. Реєстрація торгової марки (далі – ТМ) та/або авторських прав – комплекс дій з формування заявки на реєстрацію ТМ та/або авторських прав, подання її на реєстрацію, надання реквізитів на сплату державних зборів та мита, комунікацію з державним органом з приводу проходження процедури реєстрації
2.1.2.Інші інформаційні послуги (далі – Готові рішення) – надання інформаційних послуг з роз’ясненями застосування норм законодавства в форматі доступу до Матеріалів
2.2. Замовник приймає Послуги та сплачує їх, згідно з обраним Тарифом та умовами цього Договору
2.3. Послуги надаються дистанційно через мережу Інтернет, шляхом надання доступу до Матеріалів через Google Диск, Платформу, шляхом використання програм відеозв’язку, застосування інших засобів електронного зв’язку або онлайн месенджерів
2.4. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту сукупного або окремого виконання Замовником будь-якої з дій, передбачених п. 2.5. Договору, що означає повне і беззастережне прийняття ним всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень та діє протягом усього терміну отримання Послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору або нормами чинного законодавства України
2.5. Замовник Послуг здійснює акцепт Договору шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
2.5.1. оформлення замовлення Послуг на Сайті Виконавця
2.5.2. оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Сайту та/або на підставі виставленого рахунку (наданих реквізитів на оплату)
2.5.3. заповнення заявки на сайті, брифу, наданого Виконавцем
2.5.4. поставив(ла) галочку поруч із тезою: «Я прочитав(ла) і погоджуюсь з умовами Публічної оферти та Політики конфіденційності»
2.6. Будь-яка із зазначених у п. 2.5. Договору дій окремо, якщо вона виконана Замовником Послуг, свідчить про те, що Замовник Послуг ознайомлений з цим Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
2.7. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.
2.8. Всі умови цього Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами цього Договору, він не має права користуватися Послугами Виконавця.
2.9. Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і подальшого повідомлення про це Замовника. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті. Чинна редакція цього Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою https://welaw.com.ua. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у цей Договір або з новими Тарифами на Послуги, Замовник зобов’язується припинити користування Послугами.
2.10. Виконавець не зобов'язаний перевіряти відповідність Замовника вимогам п. 1.9.  і не несе відповідальності в разі невідповідності Замовника цим вимогам.
2.11. Умови надання послуг з представництва в судових провадженнях не регулюються цим Договором, а визначаються умовами договору про надання правничої допомоги, які Виконавець укладає безпосередньо із Замовником на індивідуальних умовах.

3. Вартість послуг, порядок та умови розрахунків

3.1. Замовник здійснює оплату Послуг за Тарифом, який встановлюється Виконавцем та розміщений на Сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені Тарифи для різних видів Послуг у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин та/або додавати нові Тарифи
3.2. Тарифи на Сайті визначені з урахуванням типових випадків надання юридичних послуг, після аналізу конкретного запиту Замовника, з огляду на його складність чи необхідність вчинення додаткових дій, Виконавець повідомляє остаточну вартість послуги
3.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником у повній або частковій передоплаті до початку надання Послуг за цим Договором на банківські реквізити Виконавця шляхом безготівкового переказу або із застосуванням інтернет еквайрингу
3.4. Часткова передоплата/оплата за Послугу є завдатком і у разі відмови Замовника від Послуги Виконавця, завдаток не підлягає поверненню
3.5. У разі не здійснення оплати Послуги за Договором не надаються та доступ до Матеріалів не надається
3.6. Вартість Послуг не включає в себе будь-які комісії, що стягуються банками чи платіжними системами за проведення платежу та/або за конвертацію валют. Комісійні витрати за здійснення платежів за цим Договором Замовник сплачує додатково
3.7. Виконавець не несе відповідальність за послуги третіх осіб щодо застосуванням платіжних інструментів та операторів платіжних систем, та має право відмовити Замовнику у наданні Послуг у випадку неотримання оплати від Замовника, якщо оплата була здійснена останнім через таких посередників, та кошти не були отримані Виконавцем. Будь-які ризики щодо перерахування коштів на рахунок Виконавця несе Замовник до моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця
3.8. У випадку, якщо Замовник здійснив часткову оплату за Послуги без погодження на часткову оплату з боку Виконавця, Виконавець має право відмовитися від надання Послуг та повернути часткову оплату
3.9. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

4. Загальні умови надання послуг

4.1. Надання Послуг починається з моменту заповнення брифу та/або надання інформації та докуменів, необхідних для надання Послуги, а також оплати/передоплати Послуги Замовником
4.2. Виконавець має право залучати до виконання цього Договору своїх працівників, третіх осіб, зокрема, укладаючи з ними окремі договори. Виконавець має право передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без узгодження з Замовником, при цьому Виконавець несе відповідальність перед Замовником за дії третіх осіб як за свої власні дії
4.3. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується наданням доступу до Матеріалів, отримання усно та/ або письмово консультації, а також документів шляхом надання текстових, графічних чи відео Матеріалів, або посилань для доступу до них, без укладення Сторонами жодних додаткових документів на підтвердження факту надання Послуг. Підписання акту-приймання передачі наданих Послуг не відбувається, Послуга вважається прийнятою після отримання Замовником доступу в порядку передбаченому цим пунктом
4.4. Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною та охороняється адвокатською таємницею. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті отримання Послуг за цим Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. З моменту укладення договору дані, що стали відомі адвокату, документи, отримані під час надання правової допомоги, набувають статусу адвокатської таємниці
4.5. Замовник повідомлений про те, що його незгода з думкою Виконавця чи залучених ним третіх осіб і змістом консультацій, Готових рішень не є підставою для повернення сплачених грошових коштів
4.6. У разі надання Замовником недостовірної або не у повному обсязі інформації (відомостей), потрібної для надання Послуг, зокрема в наданих документах, Виконавець не несе відповідальності за висновки, зроблені ним на підставі такої інформації (відомостей, документів), та наслідки, що виникли у зв'язку із застосуванням Клієнтом зроблених висновків або складених Виконавцем документів на підставі таких висновків чи інформації (відомостей, документів)
4.7. У разі внесення на вимогу Замовника правок, що не відповідають вимогам законодавства, в складені Виконавцем документи, останній не несе відповідальності за наслідки, пов’язані із внесенням таких корективів.

5. Готові рішення

5.1. Послуга включає в себе надання Замовнику інформаційних Послуг шляхом надання доступу до інформаційних Матеріалів, зокрема, але не виключно текстових файлів, презентацій, відео, аудіо, тощо
5.2. Оплата за Послугу з доступу до Матеріалів здійснюється в порядку передбаченому розділом 3 цього Договору у розмірі 100% попередньої оплати
5.3. Після здійснення оплати чи у визначений Виконавцем час, Замовник отримує доступ до Матеріалів, які підлягають завантаженню та/або отримує доступу для перегляду на Сайті чи Платформі
5.4. Послуга надана Виконавцем в повному обсязі з моменту отримання Замовником доступу до Матеріалів. Після отримання доступу до Матеріалів грошові кошти, зараховані на поточний рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються, не передаються на користь третіх осіб і жодним чином не компенсуються
5.5. Строк надання доступу до Матеріалів - необмежений
5.6. Послуги Виконавця і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних. Замовник погоджується, що використовує Послуги Виконавця виключно на свій розсуд та ризик і несе за це односторонню відповідальність
5.7. Виконавець відповідає за якість Матеріалів, їх відповідність законодавству та не несе ніякої відповідальності за можливі неотримані Замовником результати, здобутки, працевлаштування, досягнення, прибутки, за репутаційні, інші ризики, тощо, які можуть виникнути при використанні Послуг Виконавця. Результати різних Замовників можуть значно відрізнятися при користуванні одними і тими ж Послугами.

6. Консультування

6.1. Послуга Консультування передбачає усне або письмове роз’яснення норм законодавства і включає в себе забезпечення правовою інформацією та  її застосування в практичних ситуаціях
6.2. Оплата за послугу здійснюється у розмірі 100% попередньої оплати від визначеного Тарифу не пізніше, ніж за 1 робочий день до дати надання Послуги
6.3. Після оплати, Сторони домовляються про вид консультування, дати надання послуги та засоби зв’язку, за допомогою якого Виконавець надасть послугу Консультування. Дата та час консультування фіксується та вважається узгодженою після здійснення оплати у відповідності до п. 6.2. Договору
6.4. Замовник має право двічі переносити дату та час консультації за умови повідомлення Виконавця про це не пізніше, ніж за 24 години до узгодженого часу консультації
6.5. Якщо Сторони узгодили надання усної консультації та Замовник не з’явився в узгоджену дату та час для отримання Послуги та не повідомив не пізніше, ніж за 24 години до узгодженого часу про перенесення консультації, а також якщо Замовник відмовився від Послуги, коли Виконавець вже розпочав її надання (підготовку до надання послуги, аналізу законодавства, брифу, докуменів), то Замовник сплачує вартість фактично наданої Послуги. Виконавець повідомляє вартість фактично наданої послуги на момент відмови від Договору та повертає кошти за вирахування оплати фактично наданої Послуги
6.6. Якщо Сторони узгодили надання письмової консультації, то Виконавець повідомляє строк її підготовки та вартість. Після оплати здійснює надання Послуги відповідно до запиту Замовника. Якщо Замовник відмовляється від надання Послуги, то Виконавець повідомляє вартість фактично наданої послуги на момент відмови від Договору та повертає кошти за вирахування оплати фактично наданої Послуги
6.7. В залежності від складності чи особливостей консультації, Виконавець надає Замовнику бриф, який Замовник заповнює та не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до початку надання Полуги та передає Виконавцю.

7. Розробка документів

7.1. Послуга Розробка документів  передбачає письмову підготовку документів різного типу – договори, акти, рахунки, позови, заперечення, відзиви, клопотання інструкції
7.2. Строк розробки документу узгоджується між Сторонами, але становить не менше трьох робочих днів, після дня оплати за Послугу та надання необхідної інформації та матеріалів Замовником
7.3. Оплата за послугу здійснюється у розмірі 100% попередньої оплати від визначеного Тарифу не пізніше, ніж за 1 робочий день до дати надання Послуги
7.4. Вартість Послуги визначається індивідуально на основі заповненого Замовником брифу та залежить від складності, обсягу чи особливостей документу, який необхідно розробити
7.5. Факт надання послуг Замовнику є надсилання документів засобами електронного зв’язку за допомогою яких Замовник надавав замовлення Виконавцеві, або вказаними Замовником в т. ч. в брифі
7.6. Замовник має право внести необмежену кількість правок або висловити зауваження до розроблених Виконавцем документів, відобразивши це одним файловим документом. Після чого Виконавець протягом трьох робочих днів вносить такі правки та передає готовий розроблений документ
7.7. Не вважається правками переробка документу відповідно до вимог, які суперечать раніше вказаним Замовником вимогам у брифі, адаптація документу до нових вимог Замовника, які раніше не вказувалися. Внесення таких правок тарифікується окремо.

8. Реєстрація ФОП та/або ТОВ

8.1. Послуга Реєстрація ФОП та/або ТОВ передбачає комплекс дій з підготовки докуменів на проведення реєстраційної дії та отримання документів за підсумками реєстрації (виписки, витяги, рішення про відмову в реєстрації)
8.2. Реєстрація ФОП здійснюється через платформу Дія з використанням ЕЦП чи Дія.Підпис в режимі відеодзінка
8.3. Оплата за послугу здійснюється у розмірі 100% попередньої оплати від визначеного Тарифу не пізніше, ніж за 1 робочий день до дати надання Послуги
8.4. Отримання відмови в реєстрації ФОП через підстави, які незалежні від Виконавця, не є підставою для повернення коштів.

9. Реєстрація ТМ та/або авторських прав

9.1. Послуга Реєстрація ТМ та/або авторських прав включає комплекс дій з формування заявки на реєстрацію ТМ та/або авторських прав, подання її на реєстрацію, надання реквізитів на сплату державних зборів та мита, комунікацію з державним органом. Супровід отримання свідоцтва про реєстрацію тарифікується окремо
9.2. Послуга Реєстрація ТМ не включає підготовку Виконавцем заперечень/інформації в разі отримання попередньої відмови в реєстрації ТМ та тарифікується окремо
9.3. Оплата за послугу здійснюється у розмірі 100% попередньої оплати від визначеного Тарифу не пізніше, ніж за 1 робочий день до дати надання Послуги
9.4. Консультація щодо аналізу перспектив реєстрації та/або відмови в реєстрації ТМ та/або авторських прав не включається до вартості Послуги та тарифікується окремо
9.5. Виконавець не несе відповідальності за отримання попередньої відмови в реєстрації ТМ та/або відмови в реєстрації ТМ, оскільки не впливає на прийняття рішення щодо реєстрації, проте Виконавець відповідає за належне заповнення заявки на реєстрацію ТМ.

10. Права інтелектуальної власності

10.1. Права інтелектуальної власності на всі об’єкти (в тому числі, проте не виключно, фото, відео, інформаційні та інші матеріали), які надаються в користування Замовнику під час надання Послуг за цим Договором з метою належного надання Послуг, належать Виконавцеві
10.2. Замовник не має та не набуває, в процесі користування Послугами Виконавця, майнових та/або немайнових прав інтелектуальної власності на об’єкти та продукти інтелектуальної і творчої діяльності Виконавця
10.3. Замовник має права використовувати обʼєкти інтелектуальної власності Виконавця лише в особистих цілях, без мети отримання прибутку. Заборонено передавати Матеріали третім особам як за оплату, так і без
10.4. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за використання та/або розповсюдження об’єктів права інтелектуальної власності, що належать Виконавцю та використовуються з метою належного надання Послуг за цим Договором всупереч п. 10.3. цього Договору
10.5. У разі виявлення факту плагіату, копіювання обʼєктів права інтелектуальної власності Виконавця, їх фрагментів та/або несанкціонованого використання, розповсюдження їх у будь-якому форматі, Замовник несе відповідальність відповідно до п. 11.5. цього Договору.

11. Відповідальність сторін та вирішення спорів

11.1. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами
11.2. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за місцезнаходженням Виконавця
11.3. Виконавець залишає за собою право відмовитися від надання Послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку в будь-який момент без повернення грошових коштів Замовнику, з правом відключення Замовника від доступу до всіх Платформ, Сайтів та Матеріалів, доступ до яких надано під час надання Послуг за цим Договором, в разі порушення Замовником умов цього Договору, зокрема, але не виключно в таких випадках:
11.3.1. публікація Замовником на будь-яких ресурсах в мережі Інтернет, Сайтах Виконавця, в коментарях та/або в чатах в ході надання Послуг, у пресі, передачу по радіо, телебаченню, з використанням інших засобів масової інформації, в тому числі, соціальних мережах, викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б одній людині, інформації, забороненої цим Договором, недостовірної, неправдивої інформації щодо Виконавця або отриманих Послуг, в тому числі розпалює міжнаціональні конфлікти, пропагує чи підтримує військову агресію Російської Федерації проти України, містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших Замовників або Виконавця, залучених ним третіх осіб, публікація інформації на Платформах чи Сайтах Виконавця, яка не стосується тематики Послуг або публікація рекламної інформації
11.3.2. порушення Замовником дисципліни під час отримання Послуги за цим Договором, а також здійснення наклепів, образ, обмов, наговорів на Виконавця та/або залучених ним до надання Послуг третіх осіб
11.3.3. встановлення факту порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, та/або залучених ним до надання Послуг третіх осіб, інших Замовників
11.3.4. розголошення третім особам інформацію про інших Замовників, отриману в період надання Послуг, а також про методики надання Послуг та будь-яку іншу конфіденційну інформацію та комерційну таємницю
11.3.5. неповною оплатою Замовником за надані послуги, згідно з розділом 3 Договору
11.3.6. порушення Замовником своїх обов'язків, передбачених цим Договором
11.4. У випадку порушень, визначених п. 11.3. Договору оплата за Послуги, зарахована на поточний рахунок Виконавця, Замовнику не повертається, не переноситься на користь третіх осіб і жодним чином не компенсується, а утримується Виконавцем як штраф за порушення цього Договору
11.5. За вчинення Замовником дій з порушення прав інтелектуальної власності Виконавця, які визначені в п. 10.5. Договору, Замовник сплачує штраф у розмірі подвійної вартості наданої Послуги, а також збитки та моральну шкоду.

12. Форс-мажорні обставини

12.1. Виконавець у разі неможливості виконувати зобов’язання за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), повинен повідомити Замовника про їх настання/припинення шляхом розміщення електронного повідомлення на Сайті та/або через відомі засоби зв’язку Замовника. Таке повідомлення є належним підтвердженням настання відповідних обставин і, також, в подальшому, на вимогу Замовника по Договору, може бути наданий документ компетентного органу, до сфери діяльності якого відноситься встановлення факту наявності відповідних обставин
12.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили для Замовника, Замовник зобов’язаний повідомити про таке Виконавця протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення таких обставин або з моменту виникнення у Замовника можливості повідомити Виконавця про виникнення для Замовника обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Після припинення дії обставин непереборної сили, Замовник повідомляє про таке припинення Виконавця протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у Замовника можливості повідомити Виконавця про припинення дії обставин непереборної сили
12.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 20 (двадцяти) календарних днів поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків
12.4. Сторони підтверджують, що вони розуміють та погоджуються з існуванням форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), а саме – військової агресії Російської Федерації проти України, що стало підставою введення правового режиму воєнного стану із 05 години 30 хвилин «24» лютого 2022 року, що підтверджено Листом Торгово-промислової палати України №024/02.0-7.1 від «28» лютого 2022 року. При цьому, Сторони погодили, що у разі проведення активних бойових дій на території місцеперебування Виконавця, зокрема, проте не виключно, в місті Києві, тривалість надання Послуги може бути збільшена у зв’язку з його тимчасовим призупиненням, і Замовник не має права відмовитися від Договору. ​

13. Угода про порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття персональних даних (Політика конфіденційності)

13.1. При придбанні Послуг Замовником, останній надає добровільну згоду на збір, обробку, використання та зберігання персональних даних
13.2. До переліку персональних даних належить: прізвище, імʼя, номер телефону, електронна пошта, відомості, що стосуються професійної діяльності, посилання на соціальні мережі (Telegram, Instagram, Facebook), а також інші особисті відомості, що містяться в анкетах, в запитах зворотнього звʼязку, електронних повідомленнях
13.3. Збір, обробка та використання персональних даних здійснюється з метою: забезпечення звʼязку з Замовником; надання доступу до Матеріалів; надання Послуг; інформування про нові продукти, Матеріали, акції
13.4. Персональні дані зберігаються на строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети, зазначеній в ці Угоді (протягом того періоду, поки Замовник має відносини з Виконавцем або поки Виконавцю необхідно вести облік таких відносин)
13.5. Замовник погоджується з тим, що конфіденційність переданих даних через Інтернет не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв'язку, підвладних Виконавцю, останній не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом
13.6. Замовник дає згоду, а Виконавець має право поширювати персональні дані для третіх осіб, які є працівниками та підрядниками Виконавця, а також виконують свої зобов’язання щодо надання послуг за цим Договором (надання доступу до Матеріалів,  вирішення технічних проблем
13.7. Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, а також від незаконної обробки
13.8. Виконавець повідомляє, що Замовник, як суб'єкт персональних даних, має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», повний текст закону розміщено за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
13.9. Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на паперових носіях Замовника за адресою визначеною в розділі 15 Договору.

14. Інші умови договору

14.1. Цей Договір набуває чинності з моменту визначеного в п. 2.5. Договору, вважається укладеним на строк необхідний для надання обраної Послуги за Договором і діє до моменту його розірвання та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
14.2. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за цим Договором. При цьому, Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за цим Договором, є дійсною
14.3. Цей Договір розміщено на Сайті та востаннє оновлено «11» жовтня 2023 року.

Реквізити виконавця

ФОП Тетерук Марина Андріївна
РНОКПП 3496413466
Місцезнаходження: 04080, м.Київ, вул. Костянтинівська, 71 С
Тел: +38 (066) 776 25 85
E-mail: welaw.ua@gmail.com
Банківський рахунок IBAN UA513220010000026000310065688

Готові співпрацювати?

Я прочитав(ла) і погоджуюсь з умовами Публічної оферти та Політики конфіденційності
Дякую! Ми з вами зв'яжемось
Перевірте будь ласка чи вірно введені дані